Pravidla a podmínky používání

Pravidla a podmínky používání – Terms and Conditions

Poskytujeme vám služby v souladu s upozorněními, podmínkami a podmínkami stanovenými v této smlouvě. Kromě toho budete dodržovat pravidla, pokyny, zásady, termíny a podmínky, které se na takové služby vztahují, než je použijete. Vyhrazujeme si právo tyto stránky a tyto podmínky kdykoli změnit.

Než budete pokračovat, přečtěte si prosím tuto smlouvu, protože přístup k této stránce, její procházení nebo jiné používání vyjadřuje váš souhlas se všemi podmínkami této smlouvy.

Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím tohoto webu žádný Obsah, informace nebo jiný materiál, který (a) obsahuje jakékoli chyby, viry, červy, padací dveře, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo vlastnosti; (b) je urážlivý, výhružný, hanlivý, obscénní, neslušný, pornografický, diskriminační nebo by mohl vést k jakékoli občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti podle zákonů USA nebo zákonů jakékoli jiné země, které mohou platit; nebo (c) porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby. Coffeeboy.cz vám může poskytnout identifikaci účtu a heslo, které vám umožní přístup a používání určitých částí tohoto webu. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, máte za to, že máte oprávnění k přístupu a používání Stránky způsobem, který je v souladu s podmínkami této smlouvy, a Coffeeboy.cz nemá žádnou povinnost zkoumat zdroj jakéhokoli takového přístupu nebo používání Stránek.

Přijetím těchto podmínek používání používáním webu potvrzujete, že je vám 18 let nebo více. Pokud je vám méně než 18 let, používejte prosím tyto stránky pouze pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. V souladu s podmínkami této smlouvy vám tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci pro přístup a používání stránek tak, že je budete zobrazovat ve vašem internetovém prohlížeči pouze za účelem nakupování a nikoli pro jakékoli účely. komerční použití nebo použití jménem jakékoli třetí strany, s výjimkou případů, kdy to Coffeeboy.cz předem výslovně povoluje. Jakékoli porušení této smlouvy bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci, aniž byste o tom byli informováni.

Pokud to naše společnost předem výslovně nepovolí, všechny materiály, včetně obrázků, textu, ilustrací, návrhů, ikon, fotografií, programů, hudebních klipů nebo stažených souborů, videoklipů a písemných a jiných materiálů, které jsou součástí tohoto webu (souhrnně „ Obsah“) jsou určeny výhradně pro osobní, nekomerční použití. Nesmíte komerčně využívat žádné informace uvedené na Stránkách ani je používat ve prospěch jiného podnikání. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení, včetně, bez omezení, pokud se domníváme, že chování zákazníka porušuje platné zákony nebo poškozuje naše zájmy. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet odvozená díla, překládat, upravovat, zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tuto stránku nebo jakoukoli její část, pokud to naše společnost výslovně písemně nepovolí. .

Ponesete výhradní odpovědnost za veškerý přístup k této stránce a její používání kýmkoli, kdo použije heslo a identifikaci, která vám byla původně přidělena, bez ohledu na to, zda je takový přístup a používání této stránky skutečně vámi autorizováno, včetně, bez omezení, veškeré komunikace a přenosů. a všechny závazky (včetně, bez omezení, finančních závazků) vzniklé takovým přístupem nebo používáním. Jste výhradně odpovědní za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace, která vám byla přidělena. Okamžitě informujete Coffeeboy.cz o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo identifikace nebo o jakémkoli jiném porušení nebo hrozícím porušení bezpečnosti tohoto webu.

English:

We provide services to you subject to the notices, terms, and conditions set forth in this agreement. Besides, you will obey the rules, guidelines, policies, terms, and conditions applicable to such services before you use them. We reserve the right to change this site and these terms and conditions at any time.

Before proceeding, please read this agreement because accessing, browsing, or otherwise using the Site indicates your agreement to all the terms and conditions in this agreement.

You shall not upload, distribute, or otherwise publish through this Site any Content, information, or other material that (a) includes any bugs, viruses, worms, trap doors, Trojan horses, or other harmful code or properties; (b) is libelous, threatening, defamatory, obscene, indecent, pornographic, discriminatory, or could give rise to any civil or criminal liability under the laws of the U.S. or the laws of any other country that may apply; or (c)violates or infringes upon the copyrights, patents, trademarks, service marks, trade secrets, or other proprietary rights of any person. Coffeeboy.cz may give you an account identification and password to enable you to access and use certain portions of this Site. Each time you use a password or identification, you are deemed to be authorized to access and use the Site in a manner consistent with the terms and conditions of this agreement, and Coffeeboy.cz has no obligation to investigate the source of any such access or use of the Site.

By accepting these Terms of Use through your use of the Site, you certify that you are 18 years of age or older. If you are under 18 years old please use this Site only under the supervision of a parent or legal guardian. Subject to the terms and conditions of this agreement, hereby grants you a limited, revocable, non-transferable, and non-exclusive license to access and use the Site by displaying it on your Internet browser only for the purpose of shopping and not for any commercial use or use on behalf of any third party, except as explicitly permitted by Coffeeboy.cz in advance. Any violation of this Agreement shall result in the immediate revocation of the license granted in this paragraph without notice to you.

Unless explicitly permitted by our company in advance, all materials, including images, text, illustrations, designs, icons, photographs, programs, music clips or downloads, video clips and written and other materials that are part of this Site (collectively, the “Contents”) are intended solely for personal, non-commercial use. You may not make any commercial use of any of the information provided on the Site or make any use of the Site for the benefit of another business. We reserve the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if we believe that customer conduct violates applicable laws or is harmful to our interests. You may not reproduce, distribute, display, sell, lease, transmit, create derivative works from, translate, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile, or otherwise exploit this Site or any portion of it unless expressly permitted by our company in writing.

You will be solely responsible for all access to and use of this site by anyone using the password and identification originally assigned to you whether or not such access to and use of this site is actually authorized by you, including without limitation, all communications and transmissions and all obligations (including without limitation financial obligations) incurred through such access or use. You are solely responsible for protecting the security and confidentiality of the password and identification assigned to you. You shall immediately notify Coffeeboy.cz of any unauthorized use of your password or identification or any other breach or threatened breach of this Site’s security.